Kế hoạch số 685/KH-PGDĐT ngày 26/10/2021 về Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar

Lượt xem:

Đọc bài viết