Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.
Số 02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
Số 01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số 51/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT
Số 50/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
Số 49/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non;
Số 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non.
Chương trình GDPPT ban hành theo TT32 26/12/2018 Thông tư, Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo TT 32/2018
32/2018/TT - BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
19/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
18/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Trang 1 / 212»