Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1774/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 16/2024/QĐ-UBND 22/04/2024 Quyết định, Quyết định Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 15160/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 1027/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định, Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024
Số 1027/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 981/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định, Danh mục kèm theo Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 981/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 1834/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định, Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 2798/QĐ-UBND 08/10/2021 Quyết định, Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Số 2183/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định, Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phụ lục I 31/05/2021 Quyết định, Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND)
Số 1322/QĐ-UBND 31/05/2021 Quyết định, Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.
Trang 1 / 3123»