• Ông Nguyễn Thanh Dương
 • Ban lãnh đạo
 • Trường phòng
 • 0905.158.804
 • dươngnt@eakar.daklak.gov.vn
 • Ông Phùng Văn Chang
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng Phòng
 • 0914.596.879
 • changpv@eakar.daklak.gov.vn
 • Ông Nguyễn Tiến Thịnh
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0984.294.485
 • thinhnt@eakar.daklak.gov.vn