Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo