Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
597/QĐ - UBND 19/07/2018 Quyết định, Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD & ĐT
940/QĐ - SGDĐT 14/11/2017 Quyết định, Quy chế Quản lý và Sử dụng sổ điểm điện tử
17/2017/QĐ-UBND 26/06/2017 Quyết định, Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
16/2008/QĐ - BGGĐT 16/04/2008 Quyết định, Quy định về đạo đức Nhà giáo