Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 18/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 thông qua phiếu dự tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Ea Kar năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết