Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024 cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

  Chiều ngày 24/01/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Nội vụ; toàn thể công chức, người lao động của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Công chức cơ quan Phòng GDĐT

  Hội nghị là dịp để cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 và xây dựng Nghị quyết năm 2024 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế của ngành. Trên tinh thần thảo luận, cởi mở, dân chủ, tập trung Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Hướng dẫn số 65/UBND-NV ngày 09/01/2024 của UBND huyện về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.

Tập thể công chức, người lao động của cơ quan

   Tin tưởng rằng với các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

                                                                                                                 Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh