Kế hoạch số 239/KH-PGDĐT ngày 23/2/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar về thực hiện các khâu đột phá về ngoại ngữ, công nghệ thông tin và hoạt động trải nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết