Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 18/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về định hướng nội dung ôn tập để thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục công lập huyện Ea Kar năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết