• Ông Nguyễn Tiến Thịnh
  • Phổ cập giáo dục
  • Phó Trưởng phòng
  • 0984.294.485
  • thinhnt@eakar.daklak.gov.vn