• Ông Nguyễn Thanh Dương
  • Tổ chức cán bộ
  • Trường phòng
  • 0905.158.804
  • dươngnt@eakar.daklak.gov.vn