• Ông Nguyễn Thanh Dương
  • Kế hoạch - Tài chính
  • Trường phòng
  • 0905.158.804
  • dươngnt@eakar.daklak.gov.vn
  • Ông Đinh Xuân Dũng
  • Kế hoạch - Tài chính
  • Chuyên viên
  • 05003.625.124