Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1376/SGDĐT - TrTTK 03/10/2017 Văn bản khác, HD NHIEM VU GDHN 17-18
92/2017/TT-BTC 18/09/2017 Thông tư, Thông tư quy định về việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư, Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn, bồi dưỡng qua mang Internet cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục
274/CV - PGDĐT 09/08/2017 Công văn, CV 274 của PGDĐT Ea Kar, HD thực hiện các khoản thu
07/2017/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết,
235/CV - PGDĐT 29/06/2017 Công văn, Công văn 235/CV - PGDĐT, hướng dẫn thực hiện CV 584 của UBND huyện Ea Kar
17/2017/QĐ-UBND 26/06/2017 Quyết định, Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
584/CV-UBND 22/06/2017 Công văn,
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư, Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
801/KH-BGDĐT 04/11/2016 Công văn, Kế hoạch Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục
Trang 2 / 3«123»